Vítejte

Alnilam, 14. oddíl Karlovy Vary

Vítejte na webových stránkách karlovarského 14. oddílu vodních skautů Alnilam.

Co je to skauting?

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti, duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopnost v duchu třech základních principů skautingu. Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, které jsou hlavním sdělením poslání, které naše hnutí předává svým členům.

Junák – český skaut, z. s. Zapsaný spolek skautů a skautek Lilie

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech
povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální;
povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sam

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Skautský zákon

  1. Skaut je pravdomluvný.
  2. Skaut je věrný a oddaný.
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
  5. Skaut je zdvořilý.
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
  8. Skaut je veselé mysli.
  9. Skaut je hospodárný.
  10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.